Vizualizace obchvatu města Třebíče

Ředitelství silnic a dálnic nechalo zpracovat video, které ukazuje reálnou silnici v krajině, včetně křižovatek, protihlukových stěn, tunelu, mostů a dalších.

Obchvat Třebíče

Třebíč obchvat potřebuje

Podle sčítání dopravy z roku 2016 projíždí centrem města na Masarykově náměstí více než 15 tisíc vozidel za 24 hodin. Řešení dopravy ze 70. let, tedy průtah městem přes ulice Sportovní, Bráfova, Sucheniova a Pražská je zastaralé a hlavně město necitlivě rozdělilo na dvě části a zabírá místo obyvatelům. V místech, kde by mohla být zeleň, nebo cyklostezka, jezdí osobní a nákladní automobily. Na průtahu je tak vysoký provoz, že to ohrožuje nejen lidské pohodlí obyvatel Třebíče, ale zejména zdraví.

Třebíč obchvat může získat

Stát se zavázal obchvat vybudovat. Potřebuje totiž do Dukovan přepravit obří náklady pro výstavbu 5. bloku elektrárny. Finální variantu obchvatu stát podporuje, souhlasí s ní a také ji zaplatí.

Třebíč může mít obchvat rychle

Kvůli dostavbě Dukovan je totiž pro stát nutné, aby byl obchvat dokončen zhruba do roku 2029.

Třebíč může mít obchvat v ideální podobě

• Finální varianta je spočítaná tak, aby ji využili ve velké míře Třebíčané. Bude zkrátka pohodlnější a rychlejší jet po obchvatu, než stávajícím průtahem. 
• Finální trasu obchvatu využijí také autobusy městské dopravy (MAD).
• Jednoduše řečeno: čím je obchvat blíž k městu, tím je pro jeho obyvatele pohodlnější a tudíž i lépe využitelný. 
Finální trasa znamená, že nebude nutné zbořit ani jeden obytný dům. 
• Finální trasa je celá v katastru města, to znamená daleko jednodušší přípravu stavby.

Co se stane po vybudování obchvatu?

1. Provoz uvnitř města značně poklesne.
2. Zvýší se rychlost a pohodlí veřejné hromadné dopravy.
3. Ulice současného průtahu bude možné lépe využít pro jejich obyvatele.
4. Opravy ulic ve městě se stanou snesitelnějšími (uzavírky bude možné snadněji objet).

Jak bude výstavba obchvatu probíhat?

2018 - 2022

Vyřízení dokumentace EIA Jihozápad

Projednání s občany, zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí.

2022 - 2023

Výkup pozemků

2022 - 2024

Zpracování projektové dokumentace

Pro stavební povolení a realizační dokumentace a vyřízení stavebního povolení.

2025 - 2029

Stavba

2027 - 2029

Postupné zprovozňování jednotlivých provozních souborů

Historie

O obchvatu Třebíče se začalo mluvit v 70. letech, kdy se rozhodlo o budování Jaderné elektrárny Dukovany. Tehdejší vedení města i stát však nešťastně zvolili průtah městem. Proběhly rozsáhlé demolice a úpravy terénu, které navždy změnily tvář Třebíče. Ulice Sportovní, Sucheniova, Bráfova a Pražská tak dnes tvoří pomyslnou čáru přes střed města, která je obtížně propustná pro běžný pohyb Třebíčanů po svém městě.

Co s tím?

V 90. letech se poprvé začalo uvažovat o vybudování smysluplného a hlavně funkčního obchvatu, který by tento problém vyřešil.

2003

V roce 2003 bylo na stole sedm variant, které počítaly s částečným vedením obchvatu po Hrotovické ulici. Hrotovická ulice však nemá kapacitu pro dnešní intenzitu dopravy a součástí obchvatu být rozhodně nemůže. Sedm variant na jihozápadě bylo podrobeno dopravní a urbanistické analýze.

2004

Jihozápadní trasa obchvatu figuruje v územně plánovací dokumentaci města od roku 2004. Odborníci ze sedmi variant doporučili variantu číslo 7, která z větší části využívala ulici Koželužskou a přes Terovské údolí pokračovala směrem k poliklinice. Varianta číslo jedna, naopak preferovaná ekosdruženími a spolky, však vyžadovala výstavbu nebývalé vysokého a dlouhého mostu a navíc by znamenala demolici obytných budov.

2012

Trasa jihovýchodní části obchvatu, vedoucí po hraně Lorencova údolí, začala nabývat podoby, která nevyžaduje rozsáhlé demolice ve městě. V této podobě je natolik přijatelná pro investora i město, že může být zapracována do nového územního plánu Třebíče.

2014

Od roku 2014 nabyla trasa jihozápadní části obchvatu dalších pozitivních změn. Město vyjednalo se státem (Ředitelstvím silnic a dálnic) zjednodušení obchvatu a výrazné omezení demolic. Obchvat se dotkne pouze okraje Terovského údolí a za poliklinikou povede čtyřmetrovým zářezem.

2016

Trasa celého obchvatu je ve finální podobě přijatelná pro stát, vyhovující ochraně přírody i pohodlí obyvatel. Obchvat svede auta z ulice Brněnská kolem průmyslové čtvrti na ulici Spojovací, kde budou nové mimoúrovňové křižovatky. Dále povede zářezem za poliklinikou, přes Terovské údolí do ulice Koželužské a nahoru tunelem pod starým fotbalovým hřištěm, a vyústí u železniční zastávky v Borovině. Obchvat je tak dostatečně blízko pro to, aby jej Třebíčané pohodlně využili a dostatečně daleko pro to, aby je doprava přestala obtěžovat.

2017

V souvislosti s výstavbou nových jaderných zdrojů schválila vláda ČR 23. října 2017 úpravy silnic a mostů pro přepravu součástí nových jaderných zařízení. Jednoduše řečeno: Stát se zavázal obchvat zaplatit.

2018

Sociologický průzkum veřejného mínění mezi občany Třebíče ukázal, že bezmála 70 procent obyvatel s vybudováním obchvatu Třebíče souhlasí.

2020

Stát a ČEZ se dohodli. Výstavba nových bloků v Dukovanech je potvrzenou skutečností. Odpůrci obchvatu soudně napadli trasu obchvatu. Soud námitky smetl ze stolu.